TEA & COFFEE SHOP

Khách hàng: __
Vị trí: __
Diện tích: __
Năm: __
Chi phí: __
Kiến trúc sư: __